Xbrane Biopharma har genomfört en riktad nyemission och tillförs därigenom cirka 170 miljoner kronor

Aktie

Bolagshändelse

Emission

IR

MAR

Nyheter

Regulatorisk

Svenska

Xbrane Biopharma AB (publ) (”Xbrane Biopharma” eller ”Bolaget”) har med stöd av bemyndigandet styrelsen erhöll på årsstämman den 5 maj 2022 och i enlighet med vad Bolaget angav i ett pressmeddelande tidigare i dag den 18 oktober 2022 framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om cirka 170 miljoner kronor till en teckningskurs om 72 kronor per aktie (den ”Riktade Nyemissionen). Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Ett antal svenska och institutionella investerare, inklusive Systematic Group AB (Ashkan Pouya), Swedbank Robur Fonder, Cicero Fonder, TIN Fonder och Lancelot Asset Management, har tecknat aktier i den Riktade Nyemissionen.

Bolagets styrelse har, i enlighet med bemyndigandet styrelsen erhöll på årsstämman den 5 maj 2022, genomfört en Riktad Nyemission av 2 361 112 nya aktier till en teckningskurs om 72 kronor per aktie. Genom den Riktade Nyemissionen kommer Bolaget erhålla en nettolikvid om cirka 170 miljoner kronor före transaktionsrelaterade kostnader. Styrelsen i Bolaget bedömer, med anledning av de accelererade bookbuilding-förfarandet som genomfördes av Kempen & Co and Pareto Securities AB i egenskap av Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners, att den Riktade Nyemissionen, inklusive fastställandet av teckningskursen har genomförts till marknadsmässiga villkor. Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en företrädesemission, men anser att det till exempel skulle innebära en risk att Bolaget inte kan tillgodose sitt kapitalbehov och samtidigt upprätthålla en optimal kapitalstruktur. Eftersom den Riktade Nyemissionen bland annat kommer (i) att förse Bolaget med betydande och välrenommerade långsiktiga aktieägare, vilket diversifierar och stärker Bolagets aktieägarbas, (ii) ytterligare stärka Bolagets finansiella ställning för att göra det möjligt för Bolaget att fortsätta verka inom utveckling och kommersialisering av biosimilarer, (iii) bedrivas på ett mer tidseffektivt sätt och till en lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission, och (iv) säkerställa en stark balansräkning i rådande marknadssituation, är styrelsens samlade bedömning att skälen för att genomföra den Riktade Nyemissionen överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna.

Syftet med den Riktade Nyemissionen är att finansiera förberedelserna för kommersialisering i Europa och den fortsatta utvecklingen av prekliniska program. Mer specifikt är nettolikviden från transaktionen avsedd att finansiera följande aktiviteter:

  1. Uppbyggnad av Xlucane™ (Ximluci®) lanseringsvolym och lager som förberedelse för kommersialisering i Europa (cirka 60%)
  2. Progression av BIIB801-programmet tills prekliniska utvecklingen är avslutad (cirka 10%)
  3. Fortsatt utveckling av onkologiportföljen (cirka 20%)
  4. Allmänna företagsändamål (cirka 10%)

”Vi är tacksamma för stödet och förtroendet från befintliga och nya investerare i denna kapitalanskaffning som i första hand kommer att stödja aktiviteterna relaterade till lanseringen av Ximluci® över hela Europa under första kvartalet 2023.” säger Martin Åmark, VD för Xbrane.

Den Riktade Nyemissionen kommer att medföra en utspädning på cirka 8,6 procent. Antalet utestående aktier och röster i Bolaget kommer att öka med 2 361 112 från 25 144 906 till 27 506 018. Aktiekapitalet kommer att öka med cirka 529 328 kronor från cirka 5 637 138 kronor till cirka 6 166 466 kronor. Teckningskursen motsvarar en rabatt om 10 procent mot stängningskursen på Nasdaq Stockholm den 18 oktober 2022.

I samband med den Riktade Nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, ingå ett lock-up-åtagande för framtida nyemissioner för en period om 180 kalenderdagar efter det att den Riktade Nyemissionen genomförts. Ledamöter i Bolagets styrelse och Bolagets ledningsgrupp, har åtagit sig, med sedvanliga undantag, att inte sälja aktier i Bolaget under en period om 180 kalenderdagar efter det att aktierna som emitteras i den Riktade Nyemissionen registrerats hos Bolagsverket. Den befintliga aktieägaren STADA Arzneimittel AG har åtagit sig, med sedvanliga undantag, att inte sälja aktier i Bolaget under en period om 90 kalenderdagar efter det att aktierna som emitteras i den Riktade Nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Rådgivare

Kempen & Co och Pareto Securities har utsetts till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Bolaget. White & Case Advokat AB är legal rådgivare till Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners i samband med den Riktade Nyemissionen.

Viktig Information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats måste informera sig om och följa sådana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper i Xbrane Biopharma i någon jurisdiktion, varken från Xbrane Biopharma eller från något annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i den Riktade Nyemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information, vilken inte har verifierats av Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning och är inte ansvariga gentemot någon annan än Bolaget för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Xbrane Biopharma har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget erbjudandeprospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (enligt definitionen i paragraf 86 (7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19 (5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); eller (ii) "high net worth entities" som avses i artikel 49 (2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inom obligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Xbrane Biopharma:s aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Xbrane Biopharma:s aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Xbrane Biopharma:s aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Xbrane Biopharma:s aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Riktade Nyemissionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Xbrane Biopharma:s aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Xbrane Biopharma:s aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.