Xbrane Biopharma AB (publ) lanserar långsiktigt aktiesparprogram för anställda

IR

Nyheter

Svenska

Pressmeddelande
2017-06-14

Xbrane Biopharma AB (publ) har lanserat ett långsiktigt aktiesparprogram som omfattar samtliga anställda i både Sverige och i Italien. Syftet med programmet är att skapa goda förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal och att genom delägarskap främja och stimulera fortsatt företagslojalitet vilket gynnar både aktieägarnas och de anställdas intressen.

Programmet löper mellan 2017-2019 och är utformat som ett aktiesparprogram där de anställdas deltagande bygger på att de investerar upp till 150 000 kr i Xbrane-aktier på marknaden, så kallade sparaktier, senast februari 2018. Vid programmets slut erbjuds deltagarna att för varje sparaktie förvärva en (1) matchningsaktie samt en (1) möjlig prestationsaktie, baserat på huruvida bolagsmålen uppnåtts, till kvotvärde. Samtliga anställda erbjuds att deltaga i programmet och med samma villkor. Beslutet om att emittera nya aktier enligt detta program kommer enligt kapitel 16 av aktiebolagslagen att fattas vid årsstämman 2020 av aktieägare som inte representerar mindre än nio tiondelar (9/10) av både röster och kapital representerade på årsstämman. Uti fall att årsstämman inte godkänner en föreslagen nyemission av aktier kan styrelsen komma att besluta om att kompensera deltagarna i programmet via en kontantbetalning istället.

Antaget fullt deltagande baserat på stängningskursen per 2017-06-09 och full tilldelning av prestationsaktier är maximal utspädning 3.05%.
VD Martin Åmark kommenterar: "I ett forskningsintensivt bolag som Xbrane är våra anställda Bolaget absolut främsta resurs. Med detta program skapar vi en attraktiv möjlighet för de anställda att bli aktieägare i Xbrane och långsiktiga incitament att uppnå våra mål."
Information om Programmet kommer inom kort finnas att läsa på Bolagets webbsida.

Om Xbrane
Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag i kommersiell fas som utvecklar och tillverkar biosimilarer och långtidsverkande injektionsläkemedel. Xbrane har världsledande kompetens inom utveckling av långtidsverkande injektionsläkemedel och en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer. Xbranes huvudkontor ligger i Stockholm och företaget har forskning- och utvecklingsanläggningar i Sverige och Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE och Avanza Bank AB är Xbranes certified adviser. För mer information besök gärna www.xbrane.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Åmark,
VD
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com

Susanna Helgesen,
CFO/Head of Investor Relations
M: +46 (0) 708-278 636
E: susanna.helgesen@xbrane.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Xbrane Biopharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2017 kl. 8:00.

Pressmeddelande – Xbrane lanserar langsiktigt aktiesparprogram


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Xbrane Biopharma AB via Globenewswire