Kommuniké från årsstämman i Xbrane Biopharma

Bolagsinformation

Bolagsstämman

IR

Noteringskrav

Nyheter

Rapport bolagsstämman

Regulatorisk

Svenska

Årsstämman 2019 i Xbrane Biopharma AB (“Xbrane” eller “Bolaget”) hölls idag den 16 maj 2019 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Xbrane samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att balanserat resultat, överkursfond samt årets resultat, totalt 90 005 000 kronor, balanseras i ny räkning.
Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Val av styrelse och revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan styrelsesuppleanter. Beslutades att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.
I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 2 800 000 kronor inklusive arvode för utskottsarbete (1 200 000 kronor föregående år), och utgå till styrelsens och inrättade utskottsledamöter med följande belopp:

  • 300 000 kronor (150 000 kronor) till envar icke anställd styrelseledamot och 400 000 kronor (300 000 kronor) till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd;
  • 50 000 kronor (0 kronor) till envar icke anställd ledamot av ersättningsutskottet och 100 000 kronor (0 kronor) till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd;
  • 50 000 kronor (0 kronor) till envar icke anställd ledamot av revisionsutskottet och 100 000 kronor (0 kronor) till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd; och
  • 50 000 kronor (0 kronor) till envar icke anställd ledamot av transaktionsutskottet och 100 000 kronor (0 kronor) till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd.

Vidare beslutades att arvode till revisor skulle utgå enligt godkänd räkning.
Till styrelseledamöter omvaldes Giorgio Chirivi, Peter Edman, Maris Hartmanis, Anders Tullgren och Karin Wingstrand. Ivan Cohen-Tanugi och Eva Nilsagård valdes som nya styrelseledamöter. Anders Tullgren omvaldes som styrelseordförande. Saeid Esmaeilzadeh och Alessandro Sidoli hade omböjt omval.
KPMG AB omvaldes som revisor för Bolaget. KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Duane Swanson kommer fortsätta vara huvudansvarig.

Principer för inrättande av valberedning
Det beslutades att anta riktlinjer för utseende av en valberedning i enlighet med valberedningens förslag (i huvudsak oförändrade från föregående års principer).

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Det beslutades att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag (i huvudsak oförändrade från föregående års riktlinjer).

Långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2019)
Det beslutades att anta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram i enlighet med styrelsens förslag. För att säkra leverans av aktier beslutades även om emission av högst 210 000 teckningsoptioner samt att godkänna vidareöverlåtelse till deltagarna.
Som ett resultat av LTIP 2019 kan högst 210 000 aktier i Bolaget tilldelas. Utspädningen av det totala aktiekapitalet och rösterna i Bolaget kommer högst vara cirka 2,47 procent, mot bakgrund av det totala antalet utestående aktier i Bolaget. Utspädningen av LTIP 2019 inklusive samtliga sedan tidigare utestående teckningsoptioner beräknas uppgå till cirka 6,15 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, förutsatt att full teckning av teckningsoptioner och utnyttjande av samtliga utestående teckningsoptioner.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt 2 000 000 aktier i Bolaget, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.
För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen och årsredovisningen samt valberedningens fullständiga förslag som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.xbrane.com.