Kommuniké från Årsstämma i Xbrane Biopharma AB (publ)

Bolagsinformation

Bolagsstämman

IR

Nyheter

Svenska

Pressmeddelande
2017-05-22

Aktieägarna i Xbrane Biopharma AB (publ) samlades torsdagen den 18 maj 2017 i Stockholm för Årsstämma.
Koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.
                                                                                                       
Årsstämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Till styrelsen omvaldes Saeid Esmaeilzadeh, Maris Hartmanis, Karin Wingstrand, Peter Edman, Giorgio Chirivi och Alessandro Sidoli. Saeid Esmaeilzadeh omvaldes till styrelseordförande.

Som arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma föreslås 600 000 kronor, varav 100 000 kronor till styrelseordföranden och 100 000 kronor vardera till resterande
ledamöter.

Revisionsbolaget KPMG AB omvaldes som bolagets revisor, med den auktoriserade revisorn Duane Swanson som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Bemyndigandet kan inte nyttjas för att öka bolagets antal aktier med mer än 2 000 000 aktier.

Årsstämman beslutade slutligen att godkänna styrelsens förslag om riktad nyemission till kvotvärde av totalt 16 500 aktier som en del av bonusprogrammet för 2016 till anställda.

Om Xbrane
Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag i kommersiell fas som utvecklar och tillverkar biosimilarer och långtidsverkande injektionsläkemedel. Xbrane har världsledande kompetens inom utveckling av långtidsverkande injektionsläkemedel och en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer. Xbranes huvudkontor ligger i Stockholm och företaget har forskning- och utvecklingsanläggningar i Sverige och Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE och Avanza Bank AB är Xbranes certified adviser. För mer information besök gärna www.xbrane.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Åmark, VD, Xbrane Biopharma AB
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com

Susanna Helgesen, CFO/IR, Xbrane Biopharma AB
M: +46 (0) 708-278 636
E: susanna.helgesen@xbrane.com

Pressmeddelande – Kommuniké från arsstämma i Xbrane Biopharma AB


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Xbrane Biopharma AB via Globenewswire