Xbrane Biopharmas nyemission övertecknad och bolaget är godkänt för handel på Nasdaq First North från den 3 februari 2016

Pressmeddelande
22 januari 2016

Xbrane Biopharmas nyemission inför bolagets notering på Nasdaq First North blev övertecknad trots en turbulent marknad. Därmed kommer de garanter som utfärdat garantiåtaganden i erbjudandet inte att tilldelas några aktier genom sina garantier. Emissionen tillför bolaget 100,3 MSEK före emissionskostnader och bolaget får omkring 1 300 nya aktieägare. Xbrane Biopharma har även denna dag erhållit godkännande för upptagande till handel av bolagets aktier på Nasdaq First North. Första handelsdag är den 3 februari 2016.

Den 4 januari 2016 offentliggjorde Xbrane Biopharma ett prospekt i anledning av bolagets planerade notering på Nasdaq First North med tillhörande nyemission av aktier. Anmälningsperioden löpte initialt mellan den 7-19 januari 2016.

Den 15 januari 2016 offentliggjorde Xbrane Biopharma att bolaget ingått avtal med det schweiziska bolaget Helvetic BioPharma avseende utlicensiering samt marknadsföring och försäljning i Iran av Xbrane Biopharmas biosimilar Xlucane. I anledning härav beslutade styrelsen i Xbrane Biopharma att förlänga anmälningsperioden till och med den 21 januari 2016, som nu har löpt ut.

Efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Xbrane Biopharma att öka med 2 360 000 aktier och uppgå till 4 590 290 aktier. Härutöver tillkommer ytterligare 33 024 aktier genom att garantiprovisioner om 1 403 520 SEK betalas med aktier istället för kontanter genom kvittning. Sammantaget motsvarar detta en ökning av aktiekapitalet och antal röster med 107,3 procent.

“Vi är mycket nöjda med utfallet och det stora intresset för att teckna aktier i Xbrane vilket resulterat i att emissionen blivit övertecknad, trots det rådande instabila börsklimatet. Genom det kapital som bolaget tillförs kan vi nu realisera vår tillväxtplan, intensifiera utvecklingen av våra komplexa generikaläkemedel och säkerställa kassaflöde redan nästa år. Vi har redan två viktiga distributionsavtal på plats avseende våra ledande komplexa generikaläkemedel och kommer nu att accelerera arbetet med att knyta distributionsavtal för nya marknader. Jag vill passa på att tacka alla som visat förtroende för Xbrane och hälsa nya aktieägare välkomna”, kommenterar Martin Åmark, VD för Xbrane Biopharma.

Rådgivare
Vator Securities är finansiell rådgivare och Baker & McKenzie är legal rådgivare till Xbrane Biopharma i samband med erbjudandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Åmark, CEO, Xbrane Biopharma AB
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com

Om Xbrane Biopharma AB (publ)
Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag i kommersiell fas som utvecklar och tillverkar komplexa biogenerika inom två huvudsakliga segment vari bolaget innehar en beprövad teknologi och kompetens; generika på läkemedel med kontrollerad frisättning och generika på biologiska läkemedel, så kallade biosimilarer. Xbrane har en portfölj om totalt åtta potentiella kandidater inom dessa segment och adresserar en marknad där försäljningen av originalläkemedlen uppgår till cirka 95 miljarder SEK.­­

Informationen lämnades för offentliggörande den 22 januari 2016 klockan 15:00.