Xbrane Biopharma offentliggör prospekt avseende nyemission av aktier inför notering på Nasdaq First North

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål far legala restriktioner.

Xbrane Biopharma AB (publ) (”Xbrane” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt avseende nyemission av aktier inför notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North med planerad första handelsdag den 3 februari 2016. Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt bland annat på Bolagets webbplats, www.xbrane.com.

Xbranes styrelse har beslutat att genom en nyemission erbjuda allmänheten i Sverige att teckna aktier om motsvarande 100 MSEK med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med erbjudandet av aktier är bland annat att finansiera kommersialisering av Bolagets generikakandidater på komplexa läkemedel.

Prospektet finns under teckningstiden tillgängligt på Xbranes hemsida www.xbrane.com, på Vator Securities hemsida www.vatorsecurities.se och på Eminova Fondkommissions hemsida www.eminova.se. Tryckt prospekt kommer under teckningsperioden att kunna erhållas från Vator Securities och från Xbrane.

Rådgivare
Vator Securities är finansiell rådgivare och Baker Mckenzie är legal rådgivare till Xbrane i samband med Erbjudandet.

Kort om Erbjudandet
Erbjudandet om teckning av aktier omfattar 2 360 000 aktier i Bolaget till teckningskursen 42.50 SEK per aktie och riktar sig till allmänheten i Sverige, inklusive nuvarande aktieägare, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är dels att säkra tillgången på nytt kapital, dels att utöka aktieägarbasen inför listning på Nasdaq First North.

Inga befintliga aktier erbjuds. Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 100 MSEK före emissionskostnader. Utfallet av Erbjudandet förväntas offentliggöras genom pressmeddelande omkring den 21 januari 2016.

Anmälan om teckning av aktier inom ramen för Erbjudandet ska omfatta lägst 250 aktier och högst 25 000 Aktier och ska tecknas i jämna poster om 50 aktier. Anmälan kan göras under perioden 7-19 januari 2016. Tilldelning förväntas ske omkring den 21 januari 2016 och sista likviddag är den 27 januari 2016. De som inte tilldelas några aktier erhåller inget meddelande. Beräknad första dag för handel på Nasdaq First North är 3 februari 2016.

Den som är depåkund hos Avanza eller Nordnet ska anmäla sig via Avanzas respektive Nordnets internettjänst. Anmälan kan även göras via den för Erbjudandet upprättade anmälningssedeln som ska inges till Eminova Fondkommission.

Åtaganden om anmälan om teckning samt garantiåtaganden
Xbrane har från ett antal existerande och externa investerare erhållit teckningsförbindelser om cirka 62 MSEK motsvarande cirka 62 procent av Erbjudandet samt garantiåtaganden om cirka 38 MSEK. De emissionsgarantier som har lämnats kan endast tas i anspråk vid bristande teckning i Erbjudandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Åmark, CEO, Xbrane Biopharma AB
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com

Om Xbrane
Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag i kommersiell fas som utvecklar och tillverkar komplex biogenerika inom två huvudsakliga segment; generika på läkemedel med kontrollerad frisättning och generika på biologiska läkemedel, så kallade biosimilarer. Xbrane har en portfölj om totalt åtta potentiella kandidater inom dessa segment och adresserar en marknad där försäljningen av originalläkemedlen uppgår till cirka 95 miljarder SEK.

Informationen lämnades för offentliggörande den 4 januari 2016.

www.xbrane.com