Xbrane Biopharma publicerar bokslutskommuniké för 2017

Pressmeddelande
2018-02-28

Xbrane Biopharma ABs (publ.) ("Xbrane") bokslutskommuniké för 2017 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbsida, www.xbrane.com.

Finansiell översikt fjärde kvartalet 2017

 • Nettoomsättning uppgick till 9 535 TSEK (-).
 • Bruttomarginalen uppgick till 24% (-).
 • EBITDA uppgick till -17 992 TSEK (-8 106).
 • FoU-kostnader uppgick till 17 531 TSEK (9 843) vilket motsvarar 79% (91) av totala rörelsekostnader.
 • Periodens resultat uppgick till -19 157 TSEK (-8 735).
 • Resultat per aktie -3,22 SEK (-1,85).

Finansiell översikt helåret 2017

 • Nettoomsättning uppgick till 20 771 TSEK (-).
 • Bruttomarginalen uppgick till 24% (-).
 • EBITDA uppgick till -40 726 TSEK (-25 497).
 • FoU-kostnader uppgick till 37 982 TSEK (23 858) vilket motsvarar 79% (79) av totala rörelsekostnader.
 • Årets resultat uppgick till -44 935 TSEK (-27 769).
 • Resultat per aktie -8,28 SEK (-6,16).
 • Likvida medel vid årets slut uppgick till 7 903 TSEK (31 338).
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för verksamhetsåret 2017.

 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2017

 • Xbrane ingick avtal med BL&H för försäljning och marknadsföring av Spherotide i Sydkorea.
 • Serendipity Ixora föreslog utdelning av aktieinnehavet till sina aktieägare varefter Serendipity Group (i januari 2018) blev största aktieägare i Xbrane.
 • Xbranes huvudägare Serendipity Group ställde ut en kreditfacilitet på 50 000 TSEK till bolaget.
 • Dina Jurman, Head of Clinical Affairs, utsågs till medlem av ledningsgruppen.
 • Carlo Colombo, produktionsansvarig för långtidsverkande injicerbara läkemedel som ingår i ledningsgruppen, lämnade in sin avskedsansökan. Rekryteringprocess för tjänsten pågår.

             

Väsentliga händelser efter årets utgång

 • Xbrane ingick utlicenseringsavtal med CR Pharma för försäljning och marknadsföring av Spherotide i Kina.

Om Xbrane
Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag i kommersiell fas som utvecklar och tillverkar biosimilarer och långtidsverkande injektionsläkemedel. Xbrane har världsledande kompetens inom utveckling av långtidsverkande injektionsläkemedel och en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer. Xbranes huvudkontor ligger i Solna utanför Stockholm och företaget har forskning- och utvecklingsanläggningar i Sverige och Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE och Avanza Bank AB är Xbranes Certified adviser. För mer information besök gärna www.xbrane.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Åmark, VD
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com

Susanna Helgesen, CFO/IR
M: +46 (0) 708-278 636
E: susanna.helgesen@xbrane.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Xbrane Biopharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2018 kl. 08:00.