Xbrane Biopharma publicerar delårsrapport för perioden april - juni 2017

Pressmeddelande
2017-08-31

Xbrane Biopharma ABs kvartalsrapport för april - juni 2017 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbsida, www.xbrane.com

April till juni

 • Nettoomsättning 4 514 TSEK (1 032)
 • Totala intäkter 4 700 TSEK (1 108)
 • Resultat före skatt -9 388 TSEK (-7 557)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten: -6 907 TSEK (-8 842)
 • Resultat per aktie före utspädning -1,87 SEK (-1,63)

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Xbrane rapporterade positiva jämförande in-vivo effektdata på Spherotide
 • Xbrane rekryterade Susanna Helgesen som ny CFO / Head of Investor Relations
 • Xbrane genomförde en riktad nyemission om 20 MSEK med Carnegie Investment Bank AB som finansiell rådgivare
 • Xbrane lanserade ett långsiktigt aktiesparprogram för anställda

Väsentliga händelser efter andra kvartalet

 • Spherotide erhöll marknadsgodkännande i Iran
 • Styrelsen beslutade att initiera arbetet för ett listbyte till Nasdaq OMXs huvudlista

Om Xbrane
Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag i kommersiell fas som utvecklar och tillverkar biosimilarer och långtidsverkande injektionsläkemedel. Xbrane har världsledande kompetens inom utveckling av långtidsverkande injektionsläkemedel och en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer. Xbranes huvudkontor ligger i Stockholm och företaget har forskning- och utvecklingsanläggningar i Sverige och Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE och Avanza Bank AB är Xbranes Certified Adviser. För mer information besök gärna www.xbrane.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Åmark, VD, Xbrane Biopharma AB
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com

Susanna Helgesen, CFO/IR, Xbrane Biopharma AB
M: +46 (0) 708-278 636
E: susanna.helgesen@xbrane.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Xbrane Biopharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2017 kl. 8:00.