Xbrane Biopharma AB (publ) publicerar delårsrapport för perioden juli - september 2016

Xbrane Biopharma ABs delårsrapport för perioden juli - september 2016 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbsida, www.xbrane.com

Perioden juli - september 2016

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 71 840 (129 988) SEK
  • Koncernens totala intäkter uppgick till 137 570 (136 884) SEK
  • Resultat före skatt uppgick till -10 101 565 (-4 098 610) SEK

Väsentliga händelser under perioden

  • Xbrane lämnade in ansökan om GMP godkännande (Good Manufacturing Practice) för produktionsanläggningen för Spherotide till AIFA, det italienska läkemedelsverket
  • Xbrane producerade och sålde första batchen av Spherotide till ett värde av 7 MSEK att levereras till partnern i Mellanöstern då GMP godkännande erhållits
  • Oxford Nanopore Technologies licensierade Xbrane Biopharmas proteinproduktionsteknologi

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • AIFA inspekterade produktionsanläggningen för Spherotide med positivt resultat
  • Xbrane skrev ett icke-bindande term-sheet med ett kinesiskt läkemedelsföretag angående försäljning av Spherotide i Kina

Om Xbrane
Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag i kommersiell fas som utvecklar och tillverkar biosimilarer och långtidsverkande injektionsläkemedel. Xbrane har världsledande kompetens inom utveckling av långtidsverkande injektionsläkemedel och en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer. Xbranes huvudkontor ligger i Stockholm och företaget har forskning- och utvecklingsanläggningar i Sverige och Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE och Avanza Bank AB är Xbranes certified advisor. För mer information besök gärna www.xbrane.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Åmark, VD, Xbrane Biopharma AB
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Xbrane Biopharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 november 2016 kl. 8:00.