ARTICLES OF ASSOCIATION

Bolagsordningen är tillgänglig på både svenska och engelska.

The articles of association is available in both Swedish and English.


Denna bolagsordning har antagits på bolagsstämman den 24 maj 2018.

These articles of association have been adopted at the annual general meeting held on 24 May 2018.


Xbrane Biopharma AB (publ)
Org.nr 556749-2375

Xbrane Biopharma AB (publ)
Org.nr 556749-2375


§ 1
Bolagets firma är Xbrane Biopharma AB. Bolaget är publikt (publ).

The name of the company is Xbrane Biopharma AB. The company is a public company (publ).

§ 2
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

The registered office of the company shall be in the County of Stockholm.

§ 3
Bolaget skall bedriva naturvetenskaplig forskning och utveckling, bedriva försäljning, äga och förvalta fast och lös egendom direkt eller indirekt genom dotterbolag samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

The object of the company´s business shall be to conduct natural science research and development, conduct sales, to own and administer real and movable estates directly or indirectly through subsidiaries and to conduct activities related thereto.

§ 4
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 335 000 kronor och högst 5 340 000 kronor.

The share capital shall be at least SEK 1,335,000 and no more than SEK 5,340,000.

§ 5
Antalet aktier skall vara lägst 5 950 000 och högst 23 800 000.

The number of shares shall be at least 5,950,000 and no more than 23,800,000.

§ 6
Styrelsen skall bestå av tre (3) till tio (10) ledamöter.

Styrelseledamöterna väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

The board of directors shall consist of three (3) to ten (10) directors.

The directors are elected yearly at the annual general meeting for the period until the next annual

Bolaget skall ha en (1) eller två (2) revisorer eller ett (1) eller två (2) registrerade revisionsbolag.

The company shall have one (1) or two (2) auditors or one (1) or two (2) registered accounting firms.

§ 7
Kallelse till bolagsstämman skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Notice of general meetings shall be made by announcement in Post- och Inrikes Tidningar and by posting of the notice on the company’s website. Announcement that notice has been issued shall simultaneously be made in Svenska Dagbladet.

§ 8
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman skall dels vara upptagen i aktieboken på dagen för stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

A shareholder that wishes to participate in a general meeting must be recorded in the share register on the date of the general meeting, and notify the company of his/her intention to attend the meeting no later than on the date specified in the notice of the meeting. Such a date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and may not occur earlier than the fifth weekday prior to the general meeting.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

A shareholder may be accompanied by not more than two advisors at a general meeting, provided that the shareholder has given the company notice of the number of advisors in the manner stated in the preceding paragraph.

§ 9
Årsstämman hålles årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslaget till dagordning.
4. Val av en eller fler justeringsmän.
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7.

a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
b. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör när sådan förekommer. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.

8. Val av styrelse, revisor och i förekommande fall styrelsesuppleanter och eventuella revisorssuppleanter.
9. Annat ärende, som hänskjutits till stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
10. Annat ärende, som hänskjutits till stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

The annual general meeting shall be held annually within six months after the end of the financial year. At the annual general meeting, the following matters shall be considered:
1. Election of chairman of the meeting.
2. Preparation and approval of the voting list.
3. Approval of the proposed agenda.
4. Election of one or more persons to certify the minutes.
5. The issue of whether the meeting has been duly called.
6. Presentation of the annual report and auditor’s report and, if any, the group annual report and the group auditor’s report.

7.

a. Adoption of income statement and balance sheet and, if any, the group income statement and the group balance sheet.
b. Decision regarding the profit or loss of the company in accordance with the adopted balance sheet.
c. Decision regarding discharge from liability for the board of directors and the general manager, if any.

8. Determining the fees for the board of directors and the auditor.
9. Election of board of directors and auditor, and if applicable, deputy directors and any deputy auditor.
10. Any other matter which have been referred to the meeting according to the Companies Act or the articles of association.

§ 10
Bolagets räkenskapsår skall omfatta 1 januari – 31 december.

The company’s financial year shall be 1 January – 31 December.

§ 11
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kapitlet lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kapitlet 18 § första stycket, punkterna 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kapitlet 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

The shareholder or nominee who at the stipulated record day is entered in the share ledger and noted in the list of shareholders in accordance with Chapter 4 of the Central Securities Depositaries and Swedish Financial Instruments Act (1998:1479) or if the person is noted in a record account in accordance with Chapter 4, Section 18, Paragraph 1, 6-8 of said Act, will be assumed to be entitled to exercise the rights stated in Chapter 4, Section 39 of the Swedish Companies Act (2005:551).


Denna bolagsordning har antagits på extra bolagsstämma den 13 november 2015.

These articles of association have been adopted at the extra general meeting held on 13 November 2015.